تاثیرات تغییر پول رسمی ایران از ریال به تومان

تاثیرات تغییر پول رسمی ایران از ریال به تومان. چاپ و انتشار اسکناس های جدید بر مبنای واحد تومان همانطور که احتمالا خبر دارید بر اساس لایحه دولت واحد پول ایران از ریال به تومان تغییر کرد و در این راستا با هم مروری می کنیم به نتایج تغییرات حاصل از این تصمیم. بانک مرکزی مجبور خواهد بود کلیه سکه و اسکناس های رسمی ایران را جمع اوری نموده و طرح های جدید بر اساس واحد تومان بر روی آنها درج نمایدکه البته احتمالا به مرور زمان و با فرصت تبدیل طولانی خواهد بود. جلوگیری از پولشوئی - تقلب و ذخیره سازی اسکناس می توانید تصور کنید چه حجم گسترده ای از پول در بین برخی افراد و سازمان ها انباشت شده و به هر دلیلی استفاده نمی شود و با چاپ ضرب اسکناس و سکه های جدید که مبنای واحد ان تومان است همه این افراد و سازمان ها که در داخل یا خارج ایران هستند باید نسبت به تعویض اسکناس و سکه های خود اقدام نمایند. مگر اینکه بخواهند اسکناس و سکه قدیمی خود را به عنوان یادگاری و مجموعه دار نگهداری کنند. زیرا پس از پایان مهلت قانونی کلیه اسکنانس ها و سکه های قبلی فاقد اعتبار خواهد بود. ضمن اینکه این قانون شامل چک پو…
Read more
  • 0